Pracownicze Programy Kapitałowe stają się faktem.

 

Główne założenie : prywatne środki, oszczędzane przez pracownika z udziałem pracodawcy i państwa. Środki te będą dodatkowym kapitałem dostępnym w całości po osiągnięciu 60 roku życia.

 

To rozwiązanie nie ma nic wspólnego z systemem ubezpieczeń społecznych. Nie jest również polisą ubezpieczeniową. Rząd umawia się z nami na jeden, prosty warunek - oszczędzasz na starość, dostajesz co roku bonus.

 

Od startu w programie od pensji pracownika będzie pobierany procent wynagrodzenia. Pracownik da przynajmniej 2 proc. (w wersji podstawowej) od pensji brutto. Pracodawca dorzuci 1,5 proc. od pensji brutto. Do tego dorzuci się państwo, które za każdy rok uczestnictwa w programie dołoży bonus w wysokości 240 złotych.

 

Środki oszczędzane przez pracownika będą lokowane przez spełniające rygorystyczne wymagania instytucje finansowe ((Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Fundusze Emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Pracownicze Towarzystwa Emerytalne lub Zakłady Ubezpieczeń). Będą to fundusze zdefiniowanej daty. Fundusze inwestycyjne będą różnicować poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika.

 

Każdy pracownik biorący udział w programie zostanie automatycznie przypisany do typu funduszu w zależności od swej daty urodzenia. Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków. W miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, fundusz ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków.

 

Uczestnictwo w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolne. Zapis pracowników do programu jest automatyczny, ale w każdym momencie można z PPK zrezygnować.

Pieniądze z Pracowniczych Planów Kapitałowych to prywatne oszczędności, z których można w każdej chwili skorzystać.

 

Z programu można zrezygnować w każdym momencie przed ukończeniem 60. roku życia. Składając wniosek o wypłatę zgromadzonych przez siebie oszczędności, uczestnik otrzyma środki pomniejszone tylko o niewielką część.

 

Oszczędności będą pomniejszone o obowiązujący podatek od zysków kapitałowych (tzw „podatek Belki”). To znaczy, że zyski wygenerowane przez zarządzającego środkami będą pomniejszone o 19 proc. Warto podkreślić, że wcześniejsza wypłata nie wiąże się z utratą zysków, a tym bardziej wpłaconych przez uczestnika środków.

 

Jednocześnie wypłacając środki, trzeba będzie zwrócić wszystkie dopłaty od państwa. PPK w założeniu ma wspierać oszczędzanie na emerytalne lata, stąd taka restrykcja. 
Dodatkowo pomniejszony będzie zwrot środków, które wpłacał pracodawca. Ponieważ wpłaty pracodawcy były zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne, 30 proc. z nich trafi do ZUS na nasze indywidualne konto jako składka na ubezpieczenie społeczne.

 

Rezygnując z PPK w żadnym momencie nie tracimy zysków od własnych wpłat i otrzymujemy aż 70% wpłat od pracodawcy. To istotna różnica w porównaniu do innych sposobów oszczędzania.

 

Zwrócone pieniądze od pracodawcy są zapisywane na koncie w Zakładzie ubezpieczeń Społecznych, wrócą do nas w postaci emerytury.

 

W programie przewidziane są wyjątki, które pozwalają na łatwiejsze skorzystanie z oszczędności.

Uczestnik PPK będzie miał możliwość wypłaty środków w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu, o ile nie ukończył 45 lat.

Ponadto możliwa jest wypłata środków w sytuacji poważnej choroby członka PPK, jego małżonka lub dziecka. W tym wypadku można skorzystać z 25 proc. zgromadzonych środków.

Z chwilą ukończenia 60 lat uczestnik będzie mógł wypłacić zgromadzone oszczędności. W domyślnym wariancie, który jest najkorzystniejszy podatkowo, uczestnik otrzyma jednorazowo 25 proc. zgromadzonych środków. Pozostałe 75 proc. oszczędności będzie podlegało wypłacie w co najmniej 120 miesięcznych ratach (na 10 lat).

 

Zmniejszenie liczby rat, w tym wypłata całej kwoty jednorazowo (1 rata) będzie się wiązać z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od zysków kapitałowych.
=========================================


Kilka typowych „Pytań i odpowiedzi"Czy pracownik może wybrać instytucję zarządzającą jego funduszem, inną niż wybrał pracodawca ?

Samodzielnie nie. Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub - jeżeli taka nie działa w jego firmie - wyboru dokonuje w porozumieniu z reprezentacją pracowników wybraną w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

 

Czy będę mógł skorzystać z tych pieniędzy przed ukończeniem 60. roku życia?

Tak. Pracownik może w dowolnym momencie dokonać zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Składając wniosek o zwrot środków, uczestnik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

  • podatek od zysków kapitałowych,
  • 30% wartości wpłat po stronie pracodawcy - pobrane 30% zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,
  • środki pochodzące z dopłat od Państwa.
  • Ponadto ustawa przewiduje szczególne sytuacje życiowe, w których zgromadzone oszczędności będzie można wypłacić przed 60. rokiem życia:
  • w sytuacji poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu),
  • w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

 

Czy pracodawca może stosować różne procenty wpłat dodatkowych dla różnych pracowników?
Zasadniczo tak, pracodawca będzie mógł stosować różny procent wpłat dodatkowych. Jednakże zróżnicowanie procentu wpłat dodatkowych będzie możliwe wyłącznie z uwzględnieniem długości okresu zatrudnienia w danym podmiocie albo treści obowiązującego regulaminu wynagrodzeń, czy układu zbiorowego pracy. Pracodawca nie może różnicować wysokości dopłat na podstawie tylko własnego widzimisię.

Czy trzeba spełnić jakieś warunki, aby otrzymać dopłaty od państwa?
Tak. Wpłatę powitalną (250 zł) otrzymają pracownicy, którzy przez co najmniej 3 pełne miesiące będą uczestnikami PPK i za te miesiące dokonają wpłat podstawowych. Dopłatę roczną (240 zł) otrzymają natomiast wszyscy uczestnicy PPK, (poza pewnymi wyjątkami opisanymi w ustawie) których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.


Czy mogę obniżyć swoją wpłatę do PPK?
Tak, pod pewnymi warunkami. Pracownik może obniżyć wpłatę podstawową (która standardowo wynosi 2% wynagrodzenia brutto) tylko wówczas, gdy jego łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji wpłata podstawowa może zostać obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto, tzn. może być niższa niż 2%, ale nie niższa niż 0,5% wynagrodzenia brutto.

Może on też dowolnym momencie decydować o wysokości dobrowolnej wpłaty dodatkowej, która zgodnie z ustawą o PPK może wynosić do 2% wynagrodzenia brutto pracownika. Wystarczy, że złoży pracodawcy deklarację w tej sprawie. Może też z jej wnoszenia zrezygnować w ogóle.


Czy od wpłaty pracodawcy pracownik zapłaci podatek?
Tak. Wpłaty, które w ramach PPK finansuje pracodawca, stanowią w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Pracodawca będzie zobowiązany potrącić stosowny podatek z wynagrodzenia pracownika.


Co w przypadku, jeżeli uczestnik PPK nie dożyje wieku emerytalnego?
Po śmierci uczestnika PPK (bez względu na jego wiek) zgromadzone w PPK środki podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE osoby uprawnionej lub podlegają wypłacie w formie pieniężnej. Uczestnik może wskazać osobę uprawnioną do jego środków, a jeśli tego nie zrobi, środki otrzyma jego spadkobierca (dziedziczenie na zasadach ogólnych).
Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa dokona wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) albo na jego wniosek wypłaci mu te środki w formie pieniężnej.
Uwaga: Osiągnięcie wieku emerytalnego nie ma związku z możliwością wypłaty środków z PPK czy to przez uczestnika czy osobę uprawnioną. Uczestnik PPK może dokonać wypłaty środków z PPK już po ukończeniu 60 r.ż. bez względu na status aktywności zawodowej i płeć.


Czy pracodawca będzie informował pracownika o stanie jego rachunku?
Nie. Taka informację pracownik powinien otrzymać od instytucji finansowej zarządzającej jego rachunkiem. Zgodnie z ustawą musi ona bowiem w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku przekazywać każdemu uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej (albo na wniosek uczestnika w postaci papierowej), roczną informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, o wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych zrealizowanych na nim w tym czasie transakcjach.