Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego w Polsce stanowiąca tzw. III filar emerytalny.

IKZE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Wpłaty na konta IKZE można odliczyć w danym roku od dochodu.

Limit wpłat wynosi 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.