Pod tym adresem (na stronie MojePPK) znajdziesz obszerny dokument odpowiadający na wiele wątpliwości prawnych i organizacyjnych (ponizej fragmenty dla zobrazowania jakości materiału) : https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Zagadnienia-prawne-w-zakresie-Ustawy-o-PPK.pdf

 

1. Czy umowa o zarządzanie PPK oraz umowa o prowadzenie PPK z uwagi na treść art.
10 ust. 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK), stanowić będą umowy ubezpieczenia
w rozumieniu art. 805 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)?
Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana pomiędzy instytucją finansową (m.in.
zakładem ubezpieczeń) a podmiotem zatrudniającym. W umowie tej brak jest
przedmiotowo istotnych elementów umowy ubezpieczenia.
Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie skutkuje powstaniem stosunku prawnego
między instytucją finansową (zakładem ubezpieczeń) a osobą zatrudnioną, w tym nie
skutkuje objęciem osoby zatrudnionej ochroną ubezpieczeniową. Umowa o
zarządzanie PPK jest umową, która określa podstawowe warunki, na jakich będą
zawierane i wykonywane umowy o prowadzenie PPK.
Umowa o prowadzenie PPK jest umową ubezpieczenia w rozumieniu art. 805 k.c.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PPK podmiot zatrudniający zawiera ją w imieniu i na
rzecz osób zatrudnionych. Art. 18 ustawy o PPK stanowi jednoznacznie, że stroną
umowy jest uczestnik PPK, co przesądza o jej indywidualnym charakterze, jako
umowy ubezpieczenia. Z chwilą określoną w umowie o prowadzenie PPK uczestnik
zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową.
2. Czy instytucje finansowe mogą odmówić zawarcia umowy o zarządzanie PPK?
Zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o PPK fundusz zdefiniowanej daty zarządzany przez
wyznaczoną instytucję finansową nie może odmówić zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Takiego zastrzeżenia nie ma w przypadku innych instytucji finansowych co
oznacza, że mogą one odmówić podmiotowi zatrudniającemu zawarcia umowy o
zarządzanie PPK.

W jakich terminach powinna zostać zawarta umowa o zarządzanie PPK i umowa o
prowadzenie PPK?
Zgodnie z art. 7 i 8 ustawy o PPK umowę o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający
zawiera z instytucją finansową nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w
którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę
o prowadzenie PPK.
Na podstawie art. 14 i 16 ustawy o PPK podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na
rzecz osób zatrudnionych w tym podmiocie umowę o prowadzenie PPK z instytucjami
finansowymi, z którymi zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowę o prowadzenie PPK
w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, co do zasady, zawiera się po upływie
trzeciego miesiąca ich zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy
zatrudnienia w tym podmiocie.
Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK nałożony
jest na podmioty zatrudniające stopniowo, w zależności od liczby osób zatrudnionych
w tych podmiotach. Ustawę o PPK stosuje się:
1) od 1 lipca 2019 r. – do podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej
250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
2) od 1 stycznia 2020 r. – do podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co
najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., 

3) od 1 lipca 2020 r. – do podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej
20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
4) od 1 stycznia 2021 r. – do pozostałych podmiotów zatrudniających.


Art. 134 ust. 2 ustawy o PPK ustanawiający termin zawarcia umów o prowadzenie
PPK, w odróżnieniu od ww. zasady zawartej w art. 16 ustawy o PPK i wskazującej na
„3 miesiące zatrudnienia”, posługuje się pojęciem „3 miesięcy”. Termin 3 miesięcy
liczony jest od dnia odpowiednio: 1 lipca 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 lipca 2020 r. i 1
stycznia 2021 r. Mając na uwadze dyspozycję art. 110 Kodeksu cywilnego, który w
przypadku braku regulacji określającej sposób obliczania terminu oznaczonego
ustawą, nakazuje stosować w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego, zastosować
należy art. 112 k.c. Zgodnie z tym przepisem, termin oznaczony w miesiącach kończy
się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu,
a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.
Termin 3 miesięcy, o którym mowa w art. 134 ust. 2 ustawy o PPK upływa zatem
odpowiednio z dniem:

1 października 2019 r., 1 kwietnia 2020 r., 1 października 2020
r. i 1 kwietnia 2021 r.

Uwzględniając wynikający z tego przepisu obowiązek zawarcia
umów o prowadzenie PPK w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie
tych terminów oraz kierując się zasadami Kodeksu cywilnego, w myśl których termin
oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia (art. 111 § 1 k.c.), a jeżeli
koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za
wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem
wolnym od pracy ani sobotą (art. 115 k.c.), umowy o prowadzenie PPK należy zawrzeć odpowiednio do dnia:

12 listopada 2019 r., 11 maja 2020 r., 10 listopada
2020 r. i 10 maja 2021 r.